Wednesday 21 June 2017

                                                   कुती


                       १   )      पथम  दिलेल्या  जागेची   पहणी    केली.
                     

                          २ )   त्या नंतर  जागेवर  आखणी  केली व त्याची  योग्यरीतीने  मशागत   केली .


                       ३ )   त्या जागेचे  रूपांतर   बेड  मध्ये  केले .


                          ४ )  त्या  बेड मध्ये एकून   एका   बेड   मध्ये २५ ते ३० प्रमाणे त्याची  लागण  केली .


                         ५ )  लागण  केल्यानंतर  योग्य प्रमाणते शेन खत व   गांडूळ खत  तसेच आमेक    रासायनिक
                             खते वापरली .
                       

                          ६ )  तसेच त्या रोपांना   रोजच्या   -रोज  योग्य  प्रमानात  पणी   दिले .                             ७ )    त्यानंतर  संरक्षणासाठी बेडीगा   तार  लागली .
                             
     
                             ८ )   अशाप्रकारे   आम्ही दुधिभोपाळच्या    उत्प्द्न   घेतले .

Monday 24 April 2017

प्रकल्प अहवाल
         २०१६-२०१७   विभाग :शेती व पशुपालन
 विज्ञान आश्रम पाबळ ता .शिरूर जि .पुणे
 

  प्रकल्प अहवाल
      २०१६-२०१७
विभागाचे नाव : शेती व पशुपालन
प्रकल्पाचे नाव : दोडका आणि दुधिभोपळा
प्रकल्प केल्याचे ठिकाण:विज्ञान आश्रम पाबळ
प्रकल्प करणाऱ्याचे नाव :अक्षय चव्हाण
सातीदाराचे नाव : संदीप सुरपाम
मार्गदर्शकाचे नाव: सचिन सर
प्रकल्प सुरु केल्याचा दिनांक :
प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दिनांक:
 विभाग प्रमुख      पर्यवेक्षक      संचालक
        अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
पान .न
प्रस्तावना

साहित्य

साधने

उद्देश

उपयोग

अडचणी

निरीक्षण

Costing

संदर्ब

१०
अनुमान

११
फोटो

     प्रस्तावना
 गेल्या काही वा वर्षापासून भाजीपाल्यची विक्री खूप प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे . भाजीपाल्यची  आरोग्याच्य दृष्टीने असलेले महत्व प्रसार  व प्रचाराने स्व्सामान्य  लोकाप्य्त पोहचले आहे. पूर्वी  आदिवासी   मजूर वर्ग कादा, – भाकरी, चटनी, आमटी भात जास्त खयचे  मात्र सध्या त्यच्या आहारात देखील भाजीपाल्याचा  समावेश  चागल्या प्रकारे होताना दिसत आहे. ह्याच बाबीचा  विचार करून शेतकऱ्यांनी लागवडीकडे वळावे हे काळाची गरज आहे.

           साहित्य
* बांबू  तार, बेंडिंग तार, पक्कड ,मचींग.
दोडका बी, भोपळा बी, खुरपे , शेणखत, गांडूळखत .इत्यादी.
         
    साधने
*दोडका , भोपळा,  स्लेरी युरिया, पावडर , युएनएम , शेणखत ढकले , दोनी बेंड , पाणी मारणे ,
 
       

 उपयेग
*घोसाळी व दोडकादेखील भाज्या मोठ्या प्रमाणात विकली जाणाऱ्यां आहेत सध्यच्य हंगामात तर दोडकाने विक्रमी बाजारभाव खेचल आहे गेल्या अनेक महिन्यापासून ३५ ते ४० रुपये प्रति किलोग्रामने त्याची वीक्री होत आहे.

                       
                                                 कुती 
                       १   )      पथम  दिलेल्या  जागेची   पहणी    केली.                                               २ )   त्या नंतर  जागेवर  आखणी  केली व त्याची  योग्यरीतीने  मशागत   केली .                       ३ )   त्या जागेचे  रूपांतर   बेड  मध्ये  केले .                          ४ )  त्या  बेड मध्ये एकून   एका   बेड   मध्ये २५ ते ३० प्रमाणे त्याची  लागण  केली .                         ५ )  लागण  केल्यानंतर  योग्य प्रमाणते शेन खत व   गांडूळ खत  तसेच आमेक    रासायनिक                             खते वापरली .                                                 ६ )  तसेच त्या रोपांना   रोजच्या   -रोज  योग्य  प्रमानात  पणी   दिले .                             ७ )    त्यानंतर  संरक्षणासाठी बेडीगा   तार  लागली .                                                               ८ )   अशाप्रकारे   आम्ही दुधिभोपाळच्या    उत्प्द्न   घेतले .


           


         अडचणी
 
* पहिल्यदा जमीन सपाट होती व खूप दगड होती अम्हला पाणी खूप अडचणी भोपाळ ची बी कोठही नवती आम्हला खूप अडचणी आली आम्हला भोपळा लावलेय वर ती कधी मोठा त्याची पेईप मधून खूप  कचरा होत आम्हला अल्पना आले आम्हला पेईप मधून खूप कचरा होती टकी ची पाणी दोन दिवस नवती  त्या मुळी आम्हला खूप अडचणी आले आहे.

  सद्ब –नेटवर महिते गतिली व पुस्तकतून  सचिन सर मला महिती दिले 
  
costing

मालाचे नाव
प्रमान
दर
एकून
दुधी
५०gm
३.१४
१९०
बेडिगतार
३kg
८०
२४०
gitartar
३kg
५०
१५०
डीपर
१२०
२४०
मन्चीगपेपर
४*१५०
१.४
२१०


एकून -  १०३०
विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.


 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing
11
१२
अडचणी
आकृती
१३
इतर माहिती
           प्रस्तावना
आपल्या देशात शेतीचे प्रमाण आदिक वाढत चालले आहे .शेतातील गवत,तन काढण्यासाठी आपल्याला माणसे विकत ग्यावी लागतात .ते
आपल्याला परवडत नाही म्हणुन आपण या एक चाकी मोगी कोल्पाचा उपयोग करतो.
           या कोलप्याच्या साह्याने आपण गवत ,तन काढता येते.बटाटा,कांदा,लसून,मीरची यांचा मधील गवत काढता येते.आपल्याला जर शेती करायची असेल तर हे कोळपे आपल्याला उपयोगी पडेल.आपले बचत होईल.
       उद्देश
ज्वारी ,बाजरी ,मका , कांदा ,भूयमुग ,मिरची ,वांगी इत्यादींमधील गवत काढणे .
                
         साहित्य
    मोगी कोळपे बनवण्यासाटीआम्हाला एक गोल चाक लागले. {सायकाचे}व नंतर लहान लहान लोखंडी पट्या लागल्या .
व गोल पाईप ई साहित्य लागले .

          साधने
वेडलिंग मशीन ,कटर मशीन ,ग्रंनडर
इत्यादी साधने लागली .


                 प्रयोजन  
       या मोगी कोलप्याची तयारी खूप लक्ष पूर्वक केली .
   व खूप विचार करून तयारी केली .व ते सुंदर तयार केले


       साध्य
या मोगी कोल्प्यातून आम्ही असे साध्य करणार कि या कोलप्याने लहान गवत तळातून कसे निगुन जाईल हे साध्य करणार आहे .

         संदर्भ
हे कोळपे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बर पहिले .पेपर मधे,शेतकरी कडे ई टीकानी बगीतले आहे
         उपयोग
*15,२० आणि ३० c.m रुंदीचे पाते असल्यामुळे वेगवेगळया पिकांनमध्ये तननियंत्रण आणि आंतरमशागतकरिता वापरता येते .उदा-ज्वारि ,बाजरी, मका ,कांदा,बुयमुग,मिरची ,ई मधे ये कोलप्याचा उपयोग होतो .
* हलक्या व मध्यम जमिनीत सरीत लावलेल्या पिकांसाटी उपयुक्त.
*कोलप्याचे वजन ७ किलो असल्याने सहज उचलून नेता येते .
*२ जणांच्या साह्याने पिकांना पाणी देण्यासाटी सऱ्याही ओढता येतात .
         अनुभव
*कोळपे तयार करताना वेड्लिंग करण्याचा अनुभव आला .
*कोळपे कसे बनवतात व ते शिकण्यास मिळाले .
*व रॉड किती व कसे वापरायचे याचा अनुभव मिळाला.

          अनुमान
कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर त्या कार्याची संपूर्ण माहिती असावी . व त्याचा आराखडा तयार करावा. त्यानंतर काम करण्यास सुरवात करावी.योग्यनियोजनाने व योग्य कार्य पद्धतीने काम पूर्ण होण्यास मदत होते.

                   Costing
अ.क्र
मालाचे नाव
रेट
Rs

1
चाकाच्या गोळ्या
5 रुपायला १ गोळी
५०

2
लोखंडी पट्या
१ फुटाच्या ४ पट्या


चाक
५० ते ६० रुपयापासून
६०

लोखंडी पाईप
5 फुट १ पाईप                                                                             
         अडचणी                                   
एक चाकी कोळपे बनवताना मला खूप अडचणी आल्या.आम्ही जेव्हा चाकाची किंमत वीचारली तेव्हा ते योग्य भावात मिळाले नाही.नंतर भेटले तेव्हा त्याच्या गोळ्या पडल्या होत्या.महत्वाची अडचण म्हणजे वेड्लीग करताना वेड्लीग लागली होती.

 विज्ञान आश्रम पाबळ
               D.B.R.T
                 Section-Workshop
प्रोजेक्ट नाव – हात कोळपे
     नाव  -  अतुल कोबल
सातीदाराचे नाव -  अक्षय चव्हाण
    मार्गद्श्क -  जाधव सर
               विश्वास सर
प्रकल्प चालू केल्याचा दिनांक २०/९/२०१६
प्रकल्प संपल्याचा दिनांक    २९/९/२०१६   
    

      अनुक्रमणिका
अ.क्र
विषय
२ 
प्रस्तावना
उद्देश
साहित्य
साधने
६  
प्रयोजन
साध्य
८   
संदभ
उपयोग 
१० 
अनुमान
Costing